What we stand for

تجربه

انتقال تجربیات و دانش، بزرگترین گنج آموزش است. تجربیات هر فرد بالاتر از هر دانشی است که می‌توان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی بدست آورد. اگر چه تحصیلات دانشگاهی برای ورود به بازارکار و پیشرفت، یک نیاز اولیه است اما بکارگیری دانش و تجربیات دیگران، پله ترقی و رسیدن به اوج است.

آموزش

آموزش در کنار پژوهش توسعه‌آفرین است. برنامه آموزش جامع از شیوه های موثر در توسعه نیروی انسانی منحصر و خبره در صنعت نفت بویژه کارشناسان حرفه‌ای می‌باشد. آموزش فرایندی است که طی آن کارکنان، دانش، مهارت و نگرش های مناسب برای ایفای نقش خاصی را می آموزند.

مهارت

مهارت، هنر تلفیق تجربه و آموزش است. مهارت از جنس دانستن نیست بلکه نگرشی از توانستن است. برای انجام موفقیت آمیز وظایف شغلی، باید دانش، توانایی و صلاحیت داشته باشید. این ویژگی‌ها که بعنوان مهارت شناخته می‌شود، راه رسیدن به موفقیت است.

About Hestia

Need more details? Please check our full documentation for detailed information on how to use Hestia.

Get in Touch

Find us at the office

Strada Povernei, nr 20, Bucharest, Romania

Give us a ring

John Doe +40 712 345 678 Mon – Fri, 8:00-22:00